Vad är Reiki?

Vad är reiki?

Reiki i sin nuvarande form kommer från Japan,  men har även rötter i Tibet. Man använder reiki som en effektiv behandlingsmetod mot exempelvis smärta, stress, ångest. Även till att lösa upp psykiska och fysiska blockeringar som satt sig i kroppen. Reiki är en healing metod och kan ges och tas emot av a l l a, alltså behöver man inte ha någon spirituell tro för att healingen skall fungera. Enligt modern forskning så visar metoden att reiki klassas som rehabiliterande friskvård.

Hur fungerar Reiki

Reiki arbetar på flera plan samtidigt, dels genom den fysiska beröringen, om aktiverar ”må bra hormoner” i kroppen som exempel oxytocin, sen genom kroppens subtila energisystem som vid exempelvis akupunktur och akupressur (jag arbetar ej så). Likheter finns med terapier som Rosenmetoden, som går ut på att lossa upp smärtsamma minnen som blivit blockeringar och satt sig i kroppen. Reikihealing är en holistiskt behandlingsmetod som utgår från att kropp & psyke är en helhet. Därför behandlar man hela kroppen ä v e n om man har besvär på ett begränsat till ett visst ställe.

Vad betyder Reiki

Reiki är japanska och består av två ord. Rei som betyder ”universell” och ki som betyder ”livsenergi”. Och motsvarande ”chi” och ”prana” på kinesiska.

 

Forskning om Reiki  

Finns inte några säkra slutsatser än pga för få studier. Men flera studier har visat att reiki reducerar smärta. Andra studier visar på ökat välmående efter behandling. På ett äldreboende blev de äldre klarare i huvudet  och piggare i kroppen av reikibehandlingar.

I USA används Reiki i sjukvården före och efter operationer för att minska antalet komplikationer. Och även för att motverka stress och mot illamående under graviditeter. I England används reiki för att hjälpa cancerpatienter att hantera känslomässig stress och för att stärka kropp och psyke.

Reikis historia

Grundades av Mikao Usui som levde i Japan 1865 – 1926. Hans reikisystem spreds till Hawaii under 1930 talet, sedan vidare till övriga västvärlden under senare delen av 1900 talet.

Den enda versionen man först kände till i väst var den som härstammade från Hawayo Takata.

Takata påstod att hon var den enda levande reikiläraren i världen. Nyare forskning visar av bl a William Lee Rand och Frank Ajarva Petter visar på att reikirörelsen som usui grundade fortfarande finns kvar och är aktiv i Japan än idag. Takata ändrade en del av historien, med nödvändighet.

Mikao Usui

Dr Mikao Usui (Usui Sensei 5 kallades han av sina elever i Japan) föddes 1865 i byn Yago i Japan. Vid 4 års ålder började han på en buddhistskola vid berget kurama, några mil från Kyoto. Där lärde han sig kiko, den japanska versionen av qigong. En metod för att förbättra energiflödet och hälsan. Med metoden kan man lära sig att bygga upp sin egen energi så att man kan ge ut av den – ge healing till andra.

Usui sensei utbildade sig sedan inom medicin, psykologi, religion och spådoms konst. studierna medförde resor till Kina och Europa. Usui fick arbete som sekreterare på social och hälsodepartementet och knöt därigenom många kontakter. Blev sedan en framgångsrik affärsman.

År 1914 när Usui var 49 år fick han personliga och affärsmässiga problem. Var van att meditera, på kraftplatser som berget Kurama. Vid denna livskris for han till buddhisttemplet på kurama och skrev i sig på en 21 dagars kur med praktiska övningar. i kuren ingick troligen fasta, böner, mässor och meditation. Det var under denna intensiva andliga övning som reikin enligt traditionen ”kom till honom”. Gåvan kom ovanifrån. och att hans healingmöjligheter ska ha ökat enormt.

De följande sju åren ägnade Usui Senei till att hjälpa och ge healing till de fattiga människorna i Kyoto. 1922 startade han ” Usui Reiki Ryoho Gakkai (Usuis reikihealingförening) och öppnade en klinik i Tokyo. Där undervisade han och gav behandlingar. Metoden kallade han för Usui Shiki Reiki Ryoho (Usuis reikihealing – system.)

Vid den stora jordbävningen i Tokyo 1923 gjorde Usui ett enormt arbete med att ge reiki till så många drabbade som möjligt. Efterfrågan på Reiki ökade, och 1925 öppnade han en större klinik, och hans rykte som stor healer spreds över Japan. Resten av sitt liv reste han runt i Japan för att undervisa och praktisera Reiki. Av den japanska regeringen blev Usui Sensei tilldelad ”Kun – San -Tao – belöningen”. för utförandet var hedervärt arbete för att hjälpa andra. 1926 gick Usui bort i en stroke. Usui hade då hunnit att lära upp över 2000 elever i Reiki, varav 16 lärare.

Chujiro Hayashi

En av dessa lärare var dr Chuijiro Hayashi. Efter Usuis bortgång bröt sig Hayashi ur Usuis förening, och öppnade en egen reikiklinik i Tokyo, där han noga dokumenterade sina behandlingar och utvecklade sin egen reikistil med speciella handpositioner för behandling av olika besvär. Han kallade det Hayashi Shiki Reiki Ryoho (Hayashis reikisystem).

Från Hayashi kommer de grundläggande handpositioner som används än idag, och även de tre grundläggande reikigraderna med tillhörande initieringar, och det är hans reikistil som förmedlats vidare till och utvecklats i Väst.

Hawayo Takata

Till Hayashis klinik kom Hawayo Takata, från Hawaii. Hon hade precis varit på sjukhuset och fått diagnoserna astma, tumör, gallsten och blindtarmsinflammation. De ville operera henne, men hon hade fått tips om Hayashis reikiklinik och ville pröva detta först. Takata blev gradvis bättre av behandlingarna och efter 4 månader ska hon ha varit helt frisk.

Hawayo Takata lärde sig redan reiki hos dr Hayashi, och fick också hjälp av honom att starta en Reikiklinik på  Hawaii 1938. Takata tog sig sedan an en mycket svår uppgift – att i krigstider föra in en kontroversiell japansk behandlingsmetod till USA, då allt som handlade om Japan sågs negativt. För att lyckas med detta reducerade hon allt det japanska och anpassade reikisystemet till västerlänningarna. Hon uteslöt, lade till och ändrade metoder och även den historiska bakgrunden. Hon stängde också dörren helt till Japan genom att själv säga att efter kriget var hon själv den enda kvarlevande reikiläraren i hela världen. Mot alla odds lyckades hon att sprida reikin med förändrade metoder, men oförändrad energi – till flera västländer.

Denna fullständiga omstöpning av Reikin till de yttre kan utifrån sett förefalla tvivelaktig, men inte desto mindre nödvändig, utan Takatas gärning hade troligen aldrig känt till Reiki i Väst.

Reiki sprids vidare till Väst

Men spridningen i Väst tog lång tid, eftersom Takata tog höga kursavgifter på master/lärarkursen, för att inge respekt för metoden, som hon sa. Hon tillät heller inget skrivet material – allt skulle memoreras. När hon dog 1980 hade hon endast lärt upp 22 reikiutövare till reiki mästare. Men tiden var kanske inte heller mogen. Människorna i allmänhet var nog beredda att ta till sig denna healinggåva.

Wanja Twan

Till Sverige kom reikin första gången år 1980 med Wanja. Hon flyttade till Canada i ungdomsåren och blev där utbildad i Reiki av Takata. Vid besöken hemma i Sverige passar hon på att sprida Reiki här. Wanja är fortfarande verksam som Reikihealer och lärare och reste hit för att inviga förenade Reikiförbundet i Sverige i maj 2006.

Reiki idag

Det har snart gått 100 år sen Mikao Usui grundade sin Reikirörelse, som fortfarande är aktiv i Japan, och i väst har många föreningar uppstått. Det finns idag över 150 kända inriktningar inom Reiki enligt William Lee Rand.

Man kan säga att de mer sentida påbyggnaderna och varianterna har tillfört fler verktyg eller attribut – men själva Reikin är i princip densamma. Några av de mest utbredda i Sverige idag är Karunareiki, Holy fire Reiki och Angelic Reiki.

 

Så används Reiki

Reiki lindrar smärta och löser upp spänningar, både fysiskt och psykiskt. Den sänker stressivån, ökar välbefinnande, en kan inte ersätta konventionell cancervård, kiurgi eller psykiatrisk vård. Däremot kan Reiki utgöra ett värdefullt komplement till dessa, såsom i exempelvis USA, storbritannien och Frankrike.

Insomningsproblem, hjärna på högvarv, ischias, muskelvärk, mentala och fysiska spänningar. listan kan göras lång på det som Reiki faktiskt kan hjälpa till. Ofta har vår kropp och psyke lösningen på våra problem, men har tappat ”tillgången” till den. Reiki tillför inte klienten något nytt, utan hjälper personen att läka sig själv. Betyder dock inte att Reiki kan bota allt. Däremot kan de ökade välbefinnandet göra det lättare att leva med en svår sjukdom och därmed skapa en högre livskvalitet för individen. Energi som gått åt till att stå ut med smärta och ångest frigörs till att ta hand om sjukdomen på ett bättre sätt. Många fysiska åkommor har psykisk eller emotionell orsak som värk, spänningar orsakas ofta av stress, sorg, oro, och undanträngda känslor. Reiki arbetar samtidigt på det fysiska och emotionella planet, och löser upp spänningarna  och frigör det som en gång orsakat dem. Känslorna kan då komma upp till ytan så att du kan bearbeta dem.

När kan Reiki hjälpa?

Vad Reiki kan åstadkomma beror på problemens orsaker. Om ischias orsakas av ett diskbråck så kan inte Reiki ”bota” detta, men däremot lindra de muskelspänningar som trycker på ischiasnerven kan Reiki vara en fullt tillräcklig behandlingsmetod för att bli symtomfri. En cancerpatient kan få betydelsefullt stöd genom att komplettera med Reiki. Både sjukdomen och behandlingen med dess biverkningar är idag förknippade med smärta och rädsla för att dö. Med Reiki kan patienten få hjälp att minska ångest, smärta och oro, och därmed öka sin livskvalitet och få mer energi över till att leva med sjukdomen och förhoppningsvis tillfriskna.

Man ska alltid söka läkarvård i första hand, och vill man komplettera med Reiki ska man lltid fullfölja den behandling läkaren föreskriver.

Gokai – Reikis fem principer

  • Jag ska släppa all min ilska
  • Jag ska släppa all min oro
  • Jag ska känna tacksamhet
  • Jag ska utföra mitt arbete hederligt och ansvarsfullt
  • Jag ska vara vänlig mot alla jag möter

Reiki är ingen religion, men kan användas som ett verktyg för personlig och andlig utveckling vare sig man är troende eller icke troende. Utöver att ge sig själv Reiki finns det meditationer och övningar som du kan väva in sitt dagliga liv.

De fem meningarna kan uppfattas/tolkas som banala, men de utgör, var och en, stor livsdom destillerad till några få ord, och där värdet och förståelsen ligger i hur man tolkar dem.

Du som individ bör försöka leva här och nu och inte i framtiden.

Att släppa din ilska – understryker att det inte ligger något fel i att bli arg utan det är mänskligt och nödvändigt. däremot är det inte så bra att hålla fast vid sin ilska under en längre tid. Det är jämförbart med att hålla fast i glödande kol med avsikt att kasta den på någon annan. Då är det du som blir bränd.

Att släppa din oro – syftar till att det är viktigt att leva i nuet. Inte i det förflutna eller i framtiden. Naturligtvis är det bra att lära sig av sina erfarenheter (de förflutna) och att ha lite framförhållning (framtiden). men oroa sig gör ingen nytta det tar bara en massa energi. oro skapar även osäkerhet och brist på kontroll, vilket ger grogrund till ilska. När vi inte kan behärska en situation går vi ofta i försvarsställning och reagerar med ilska mot personer som inte förtjänar det.

Att känna tacksamhet – påminner om att gå runt och bära en ”tacksamhetsskuld”. Verklig tacksamhet handlar om att känna en lyckokänsla över allt som kommer till oss i livet. Att inte ta allt för givet. tillsammans med en sann ödmjukhet.

Att utföra ditt arbete hederligt och ansvarsfullt – innebär att du alltid gör ditt bästa och inte smiter undan. Att man alltid tar ansvar fullt ut.

Att vara vänlig mot de du möter – är inte alltid lätt, men i längden leder det till färre konflikter och ett bättre klimat för positiv utveckling. Du ska inte ge efter allas olika önskemål, men du kan vara bestämd, stå upp för dig själv med en vänlig attityd.