Vad är ett indigobarn?

INDIGOBARN 

 

Barn som är födda mellan 1995-2008 dessa barn kallas för indigobarn. Just för att de barnen och ungdomarna är födda med en Indigofärgad aura.
Dessa barn har öppna energikanaler, som när som helst kan kanalisera kosmisk energi till sig själva eller till andra genom antingen healing eller personliga kontakter. Det är födda som healers och har en stark inre önskan om att hjälpa både människor och djur, dels för att de inte kan låta bli, men även för att de innerst inne längtar efter att få ett typ av erkännande från de vuxna för deras stora mänskliga potential.
Det är barn och ungdomar, som ofta omedvetet arbetar hårt för att skapa en kontakt mellan himmelska och det jordiska i de vuxna människornas liv och då framförallt i sina egna föräldrars liv. Man kan säga att de fungerar som egna brobyggare mellan den gamla och den nya tiden, samtidigt som de också är kungar och drottningar för den nya tidens energi.

Indigobarn är självlärda och de är inte heller sena med att ta efter sin omgivning eller hitta på nya sätt att göra olika saker på. Många gånger så kan de verka antisociala/introverta och vara extremt provocerande för omgivningen på grund av sin gränslöshet och ibland totala brist på respekt. De har sällan eller ingen respekt för auktoriteter och ogillar etablerade system. De har ingen respekt för vuxna människor som inte har respekt för sig själva, vilket de precis som djuren känner av på långt långt avstånd. lite som man brukar säga, att de läser någon som en öppen bok. De föds med en total inre balans, även om de inte alltid ser ut så i de vuxnas ögon. Därför är de alltid ärliga och sanningssökande inom sig själva och ljuger varken för sig själva eller för andra.

Det finns inte heller något ont uppsåt från deras sida när det gäller deras provocerande attityd gentemot omgivningen. Det handlar snarare om ett tecken på deras maktlöshet i förhållande till hela situationen omkring dem, där det där och då uppenbarligen är en obalans kring dem, och utan att de vuxna agerar eller reagerar. De vill bli sedda, hörda, bekräftade. Och de har en stark intuition och o m och när indigos ljuger, då antingen för sig själva eller för andra (vilket de har mycket svårt för att göra) alternativt om någon tvingar de till någonting som de inte vill, även om deras gränser överskrids på ett eller annat vis, ja då börjar deras kroppar att strejka. Enormt. Detta visar sig i form av magsmärtor, huvudvärk, halsont mm. Ibland av egen erfarenhet kan de bli allvarligt sjuka.

En stark självkänsla är något som dessa barn föds med och en enorm tilltro till sig själva. Åtminstone till en början. Därför är de helt övertygade om att alla andra speciellt deras föräldrar är intresserade av deras personliga åsikter och tolkningar. Och generellt sett är det inte heller rädda för mycket här i livet, snarare kan de vara åt andra hållet på det viset att det är spänning sökande då det redan vid tidig ålder tror sig klara av allt själva. Det förstår inte riktigt att deras fysiska kropp har begränsningar precis som andra barn i deras ålder har men bemästrar sin andliga potential ända från sin födsel. Och de här kan då leda till problem kring barnets inre självbild under de första levnadsåren.

Indigos saknar livserfarenhet och skadar sig därför ofta innan de inser att de bör lyssna på de vuxnas råd. Långsamt skapas respekt gentemot föräldrar och andra vuxna som finns i barnens liv även om de är vuxna som har den gamla tidens aura, och som vi idag ofta kallar vuxna som lever efter den ”gamla skolan” så är det något som barnen är medvetna om.
Nu är det dock inte alla vuxna som omger sig med den ”gamla tidens energi”. Det finns nämligen också gott om vuxna indigos idag ute i världen som alltid har haft indigoenergin liggande latent i sina respektive medvetande. Dock har de inte en indigoaura utan bara en indigoenergi, och deras energimässiga identitet har då inte matchat den gamla tidens (gamla skolans) , aura som de har haft sen sin födsel.

Kännetecknande för majoriteten av alla indigobarn och vuxna så är deras övergripande livsuppgift att uppmärksamma eventuella obalanser i dagens samhälle och i sin närmaste omgivning. För barnen och ungdomarnas del så sker detta ofta genom att de kopierar/tar efter sin obalanserade omgivning ,inklusive sina föräldrar ,som därefter kan se sitt eget beteende återspeglas i barnen och ungdomarna, vilket gör att föräldrarna blir medvetna om att det finns saker som måste förändras i hemmet och hos dem själva. Förhoppningsvis.

Indigoauran består av den fysiska kroppen, balanskroppen, andekroppen, vilket motsvarar den högre mentalkroppen i den gamla auran.

Balanskroppen är indigofärgad och består av tre starka energifokuseringar: harachakrat, hjärtchakrat och pannchakrat. Det är balanskroppens indigofärgade struktur som har lagt grunden till begreppet indigoaura. Balanskroppen framstår nämligen som ett stort, djupt lila eller indigofärgat membra, man skulle kunna kalla det som en dykardräkt som innehåller en massa fläckar i olika färger. Och balanskroppen sluter helt tätt runt kroppen utan några öppningar. De olika färgerna/fläckarna i auran gör att auran löpande kan skifta färg och energiuttryck beroende på personens humör, mående och behov. Balanskroppen i indigoauran är magnetisk och ger ett mycket starkt skydd.

Den kopplar ihop andekroppen som ligger längre ut i auran där intuitionen finns med den fysiska kroppen så att anden och kroppen kan kommunicera med varandra. Balanskroppens huvudsyfte är att skapa en balans inom barnet och den direkta kopplingen mellan anden och kroppen, gör att indigobarnet kan gå från tanke till handling. Balanskroppen är halvgenomsläpplig, det gör att den lättar tanke och andeenergin, som intuitionen ute i auran består av, har lätt att tränga in i kroppen och ge barnet starka känslor angående angelägna saker. Samtidigt är det lätt för kroppen att skicka ut meddelanden i andesfären när den behöver något, där intuitionen därefter skickar tillbaka signalerna till kroppen om vad som konkret måste göras för att tillfredsställa det aktuella behoven. Det innebär att de är mycket känsliga barn och ungdomar vi har att göra med med som har god kontakt med både sin kropp och sina tankar känslor. Föräldrarna måste därför vara mycket uppmärksamma på vad dessa barn äter och hur deras psykiska miljö ser ut i vardagen. Indigos har ett större behov av hälsosam kost och hälsosamma levnadsvanor än personer med den gamla tidens energi, eftersom de är så känsliga för all yttre påverkan. Det får ofta eksem och allergier när det finns obalans i omgivningen och många tål inte tobaksrök. För de kan inte hålla tankarna klara i röken eftersom de förorenar deras andeenergi, vilket låter konstigt kanske. Men indigos reagerar oftast positivt på naturläkemedel och alternativ medicin/behandling. Balanskroppen gör det möjligt också att för indigos att attrahera in vissa typer av personer och omständigheter i sina liv och sin tanke och viljekraft. På motsvarande vis så hjälper balanskroppen till att hålla vissa människor och miljöer på avstånd om det istället önskar det. Indigos är bra på att sätta gränser i sina liv, men särskilt barnen vet inte alltid när det är lämpligast att sätta gränser. Vilket gör att uppfostran och livserfarenheter är nödvändigt för att de ska kunna få användning av denna förmåga.

Generellt så är de öppna människor gentemot andra och de är lätt för omgivningen att läsa deras tankar och önskemål genom att oftast bara titta på dem. För deras utstrålning säger allt om deras sinnestillstånd, vilket gör att omgivningen ofta inte ens behöver fråga hur de mår. Det är även lätt att se om det är positivt eller negativt inställda till olika personer, och de svarar ofta rakt på sak eftersom ärlighet är så viktigt för dem.

🤍

Källa A. Sennov